Βεργες και πρίζες ακίδας

ZL322-2X9P, Pin header, pi